Válasszon nyelvet

Házirend

KEDVES LÁTOGATÓ!

Az MSO MG által szervezett 2. Bajorországi Magyar Nap (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. Az MSO MG-t és a rendezvényre belépő személyek (Látogató) közötti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket az MSO MG Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.


A Rendezvény helyszíne: Landshuter Str. 96, D-84109 Wörth an der Isar
A Rendezvény időtartama: 2022.Július 23.


 1. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

  A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.

  Az elővételben vagy a helyszínen megvásárolt belépőjegyet az MSO MG belépéskor karszalagra cseréli. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a Látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.

  A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt, esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot az MSO MG nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen az MSO MG eljárást indít.

  Az MSO MG a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat,  robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik az MSO MG előzetes, írásos engedélyével. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be annak megrőzésére az MSO MG nem köteles.

  A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. A Deutsche Wetterdienst (vagy más szakszolgálat által) elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez észszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére, egyébként a Látogató egy darab, legfeljebb 2,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet. A Látogató nem jogosult dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvény területére. Élelmiszer esetében kiskoru gyernek számára bébiétel, tápszer illetve különleges étrendet fogyasztó Látogatók számára neme kereskedelmi mennyiség bevihető. A dohánytermék esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség. 

  A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, karszalag viselése számukra nem kötelező. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

  A Rendezvény területére az MSO MG által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen.

  A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták, stb.) léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által ugyanakkor házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

  A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. Az MSO MG fenntartja magának a jogot, hogy egyedileg megtiltsa adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá fenntartja a jogot a fentiek folyamatos ellenőrzésére, és arra, hogy a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a fenti rendelkezéseknek nem megfelelő állatokat kitiltsa a Rendezvény területéről.

  Az MSO MG javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben az MSO MG úgy ítéli meg, hogy a segítő kutya a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt kötelezheti a Látogatót szájpóráz, esetlegesen szájkosár felhelyezésére. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható. 


 2. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

  A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, testi- illetve érték- és használati tárgyainak épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától.  Az MSO MG kéri a Látogatóktól, hogy a szemét elhelyezésére a hulladékgyűjtőket használják.

  A Látogató teljese anyagi felelősséggel tartozik az általa a Rendezvény berendezéseiben, eszközeiben, bútorzatában, a Programokhoz használt berendezésekben, hangszerekben, eszközökben, díszletekben saját hibájából okozott károkért.

  A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet az MSO MG, valamint az MSO MG engedélyében részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy arcát, megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az MSO MG, valamint az MSO MG-től engedélyben részesülő személyek – anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk – a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ideértve azt az esetet is, ha az MSO MG a Látogatóról más Látogató(k) által készített felvételt hasznosít vagy használ fel. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy az MSO MG a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az
  MSO MG-vel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az MSO MG kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

  A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet és a parkolót is ideértve – az MSO MG előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

  A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

  A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni. 

  A Rendezvény területe mellett található Wörther See nem tartozik a Rendezvény területéhez így az ott történtekért az MSO MG kifejezetten kizárja a felelősségét. Az MSO MG ajánlja, hogy a tavat csak nappal, alkoholos és egyéb befolyásoltságtól mentes állapotban, és a vonatkozó vízi rendészeti szabályok betartása mellett és akkor is csak saját felelősségre használja.

  Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen az MSO MG által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal az MSO MG fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen Házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a szolgáltatások és/vagy termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. Az MSO MG jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá az MSO MG fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. Az MSO MG kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín, és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha az MSO MG egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Amennyiben valamely résztvevő a demonstrációt  az MSO MG felhívására nem hagyja abba, úgy a résztvevőt a rendezők eltávolítják a Rendezvény területéről. Abban az esetben, ha az MSO MG egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

  A Rendezvény területén az MSO MG megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint a közreműködő azonosítószámának megadásával – az Infopultnál teheti meg.

  A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag az MSO MG előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Szigettel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.


 3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  Akik az MSO MG által indított, de más Szerződéses Partner által üzemeltetett buszjárattal érkeznek a Rendezvényre, azok számára az utazás időtartama alatt a Partner Utazási és Általános Szerződési feltételei az irányadóak és az MSO MG a felelősségét kizárja. A megállóig vagy megállótól megtett út illetve a várakozási idő alatt bekövetkezett eseményekért se a Partner se az MSO MG nem tartozik felelőséggel.

  Az MSO MG kizárólag a neki közvetlenül felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapjánmegillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. 

  A Rendezvényen az MSO MG nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt. A kijelölt parkolókban a Sziget őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az MSO MG felelőssége kizárt..

  A Rendezvényt  az MSO MG rossz idő esetén is megtarthatja, de megtartására nem kötelezhető ha úgy látja, hogy az időjárási körülmények veszélyeztethetik a Látogatók és/vagy a Rendezvény eszközeinek épségét. Várható rossz idő esetén az MSO MG ajánlja a folyamatos infromálódást a weboldalakon és/vagy a Facebookon. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt az MSO MG a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.

  Az MSO MG a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

  A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben az MSO MG rendkívüli felmondása okán elveszíti a jogát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat az MSO MG szemben.

  A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel az Infopult munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.   Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!

  Jó szórakozást kívánunk! 
Sütiket használunk

Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.