Válasszon nyelvet

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az MSO Media Group (a továbbiakban MSO MG) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál (a továbbiakban külön-külön a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) tekintetében a jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására, valamint az MSO MG és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket; továbbá a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, illetőleg az MSO MG és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF A. és F részének rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényekre való jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások megvásárlására, továbbá a Rendezvényeken való részvételre, valamint az MSO MG,a jegyvásárlók és látogatók közötti jogviszonyra. A Rendezvényekre történő jegyvásárlás, illetőleg egyéb termék vagy szolgáltatás vásárlásának feltételeit a jelen ÁSZF D. része szabályozza. A jelen ÁSZF E. része szabályozza a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, illetőleg az MSO MG és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 

Az MSO MG tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az egyes rendezvények jelen ÁSZF részét nem képező házirendjei, az egyéb termékek, szolgáltatások külön szerződéses feltételei, továbbá a jelen ÁSZF részét szintén nem képező Általános Adatvédelmi Szabályzat és annak mellékletei, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatók a bmn.mso-mg.de oldalon és aloldalain elérhetőek, megtekinthetőek, és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a pénztárakban. Az MSO MG az Általános Adatvédelmi Szabályzatát, valamint a közzétett adatkezelési tájékoztatókat időről-időre felülvizsgálja és módosíthatja.

 

 1. AZ MSO MG ADATAI

  Az MSO MG teljes neve: MSO Media Group 
  Az MSO MG székhelye: D-84416 Taufkirchen(Vils), Hochstr. 19 1/2


 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

  1. Az MSO MG: az A. pontban meghatározott gazdasági társaság.

  2. Rendezvény: az MSO MG által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál, azaz az MSO MG által adott időszakban és területen biztosított előadóművészeti – zenei, szórakoztató, gasztronómiai és kulturális – programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.

  3. Rendezvény időtartama: adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az MSO MG-től megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az MSO MG-től megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. az MSO MG fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

  4. Jegy: az MSO MG által szervezett Rendezvényeken a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

  5. Termék: az MSO MG-től, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvényeken vagy a Rendezvényekhez kapcsolódóan megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

  6. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet az MSO MG, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken vagy a Rendezvényekhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

  7. Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor az MSO MG által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig az MSO MG tulajdonában álló igazolás, amely – a E. rész szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

  8. Check-in: az az előzetes vagy a belépést közvetlenül megelőző folyamat, amelynek során adott Jegy meghatározott természetes személyhez kerül hozzárendelésre.

  9. Fogyasztó: a Jegyvásárló, Látogató és a tőlük különböző más jegybirtokos személy. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.

  10. Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást az MSO MG-től megvásárló személy.

  11. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

  12. Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.

  13. Szerződéses partner: adott Rendezvényen vagy Rendezvény kapcsán az MSO MG-vel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

  14. Közreműködő: az MSO MG – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.

  15. Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben az egyes Rendezvények tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek az MSO MG és – amennyiben van ilyen – az egyes Rendezvények honlapján valamint a Rendezvények helyszínén.

  16. Rendezvény terület: a Rendezvény jól megkülönböztetett elkerített rész bele értve a kimondottan a Rendezvény Látogatóinak kijelölt és a nem dedikált, a helyszínhez földrajzilag jól látható módon kapcsolodó parkolók és az egyébként a Rendezvény kiszolgálása miatt az egyébként a Látogatóktól elzárt területek (pl.: Backstage) is.


 3. AZ ÁSZF HATÁLYA

  1. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az MSO MG,-re, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. Az MSO MG és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. Amennyiben a Látogató olyan Jeggyel lép be, amely nem a jelen ÁSZF D. rész szerinti jegyvásárlási tranzakció eredményeként került kiállításra (ideértve különösen a fellépői /artist/, stáb- /staff/, vendég- /guest/, gasztronómiaikereskedői- /gastro/, kereskedői /vendor/, biztonsági szolgálat /security/ és sajtó- /press/ jegyeket), úgy az ilyen Látogatóra a jelen ÁSZFben írtakon túl egyéb – esetlegesen a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő – előírások is vonatkozhatnak, amelyeket az MSO MG által kibocsátott külön dokumentum tartalmaz.

  2. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

  3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az MSO MG a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, az MSO MG által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, a szervezői tapasztalatokból levont következtetések vagy helyi vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, a törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások az MSO MG által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a E. rész szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag a D. rész szerinti vásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Jegyvásárló jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz, vagy ha a Jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel az MSO MG felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az egyes Rendezvények Házirendjei, valamint a Fizetési szabályzatok és az Általános Adatvédelmi Szabályzat és annak mellékletei, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatók, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. Az MSO MG javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

  4. A Jegyvásárló a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató, amennyiben korábban nem volt jegybirtokos, a E. rész 1. pontjában írt Check-in megkezdésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

  5. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a III. rész 2. pontjában írt Check-in folyamat megkezdésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy az MSO MG-vel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy az MSO MG velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.


 4. JEGYEK

  1. Az MSO MG a Jegyvásárló részére értékesíti a Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy átadásával jogviszonyt létesít a Felek között. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a Jegyét  a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

   1. Online jegyvásárlás

    Az online vásárlási módokat az MSO MG saját felületén keresztül biztosítja, külön szakosodott Szerződéses partner által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. A sikeres banki tranzakciót követően az MSO MG vagy Szerződéses partnere emailt küld a Jegyvásárló által megadott email-címre, amely tartalmazza az őt megillető Jegye(ke)t és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat. Amennyiben a Jegye(ke)t a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy az MSO MG azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén díjmentesen megküldi. A vásárlást követően az email az MSO MG általi kiküldésével a vásárlást lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők. A Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy az MSO MG felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg. Minden egyes megvásárolt Jegyhez, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több mellékletet talál a kiküldött e-mailben. Több Jegy, Termék vagy Szolgáltatás vásárlása esetén ezért – ha az MSO MG eltérő lehetőséget nem biztosít – valamennyi igazolás bemutatása szükséges. Az MSO MG a Rendezvény helyszínén egy darab jegy ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag vagy további karszalag nem szükséges. A Látogató felelőssége a jegy megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása. Az MSO MG kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek bemutatóra szólnak így azok átruházhatóak. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az Általános Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – az MSO MG a Jegyvásárló, vásárláskor megadott adatait megőrzi, és ezen adatok az MSO MG adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a beváltott Jegyekkel. Egyes, nem vásárlási tranzakció eredményeként kiállított Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek lehetnek. Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt az MSO MG, Közreműködője vagy Szerződéses partnere részletes tájékoztatást. Az MSO MG felhívja a figyelmet, hogy az ilyen partner adott esetben saját általános szerződési feltételeket is alkalmazhat, amely ugyanakkor a jelen ÁSZF hatályát nem érinti.

    Az MSO MG fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért az MSO MG partnere által felszámolt kezelési költséget a Jegyvásárlóra áthárítsa.

   2. Személyes jegyvásárlás

    A Jegyvásárló az MSO MG Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben az ott feltüntetett fizetési módokon, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t, illetve Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat.

   3. Átruházás

    A Jegy és az MSO MG által eladott egyéb Termékek és Szolgáltatások a Check-in megtörténtéig szabadon átruházhatók, míg a nem az MSO MG, hanem Közreműködői vagy egyéb Szerződéses partnerei által kínált Termékek és Szolgáltatások az azokat nyújtó személy döntésétől függően lehetnek átruházhatók. Átruházás esetén az átruházó köteles tájékoztatni a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személyt, hogy hol találja az MSO MG ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek – és egynél többszöri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához, illetve a Termék vagy Szolgáltatás felhasználásához szükséges igazoláshoz. A megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne
    használhassa fel. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősség a Jeggyel, Termékkel és Szolgáltatással való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, az MSO MG kifejezetten kizár a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet, igazolást.

   4. Jegyek pótlása, cseréje, visszaváltása és visszatérítés

    A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. Az MSO MG kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében az MSO MG által egyedileg meghatározható speciális eseteket; amennyiben a Rendezvény nem tartható meg vagy a jelen ÁSZF F. Részének 3. pontja szerinti Vis Maior esemény miatt lemondásra kerül; a Látogató nem felel meg az MSO MG által előírt pandémiás követelményeknek, feltéve, hogy e követelmények a vásárláskor nem voltak ismertek, vagy lényegesen eltérnek a jelen ÁSZF közzétételekor alkalmazandó jogszabályok által meghatározott követelményektől. A félreértések elkerülése érdekében, az előbbi pont nem alkalmazható abban az esetben, ha (a) a visszatérés országában a hatályos jogszabályok alapján karantén kötelezettség van előírva, vagy beutazási illetve kiutazási tilalom esetén. Bármilyen visszatérítésre a jelen ÁSZF, az arra vonatkozó és a jelen ÁSZF F. Részének 3. pontjában meghatározott Visszatérítési Szabályzat irányadók. E vonatkozásban chargeback igény nem támasztható, tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF szerint a jegyvásárlási tranzakció teljesültnek tekintendő a Jegy árának megfizetésével és a Jegy átadásával.

   5. Szavatosság és felelősség

    A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem az MSO MG vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben az MSO MG szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Az MSO MG általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses
    partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. Az MSO MG nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

    A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. Az MSO MG kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

    A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az MSO MG nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Az MSO MG különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén az MSO MG kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

    A jelen ÁSZF alapján az MSO MG és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre, kivéve azt az esetet, amikor a jelen ÁSZF más időtartamot határoz meg valamely jog gyakorlására.


 5. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEN


  Az MSO MG a Látogató részére lehetőséget biztosít az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint a Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

  Adott Rendezvény, a programok és az MSO MG által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét az MSO MG mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat az MSO MG nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét) az MSO MG nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök és a fellépők tudásának sajátosságaiból adódó határok között alakul. Mindazonáltal az MSO MG mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására.

  1. Beléptetés, Check-IN

   A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A karszalagot az MSO MG azon személy részére adja ki aki a Rendezvényre a Jegyét előzően vagy a helyszínen megváltja és azt ellnőrzésre át adja így elindítva a Check-IN folyamatot.

   A Check-in elvégzésére az a személy jogosult, aki a Jegyen szereplő kódot először bemutatja a Rendezvényre való belépést közvetlenül megelőzően.

   Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy a jelen pont előző részében írt Check-in folyamatnak nem hajlandó magát alávetni, úgy az MSO MG jogosult a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni, és megtagadni a Jegy karszalagra való átváltását és a belépést a Rendezvényre.

   A Jeggyel való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan Checkin vagy belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet az MSO MG nem ad ki. Erre tekintettel a jegy olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. Az MSO MG az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

   Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de – egyeztetés után – indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását az MSO MG és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot az MSO MG nem pótolja vagy cseréli. Az MSO MG fenn tartja magának a jogot a karszalagra való jogosultság ellenőrzését a Rendezvényre történő belépés után is.

   A Rendezvényre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

   Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

   Pandémiás vagy epidémiás helyzet esetén, a Látogatók védelme érdekében, a Rendezvényre történő belépést a hatáskörrel rendelkező hatóságok (Gesundheitsamt, Gemeinde stb.) vagy az MSO MG Higiéniai Terve által meghatározott további feltételektől és eljárásoktól tehető függővé. A hatáskörrel rendelkező hatóság vagy az MSO MG által meghatározott szabályok, úgy mint a Rendezvény látogatásának kizárása a pandémiás vagy epidémiás betegség tüneteinek fennállása esetén,
   vagy az ilyen tünetek fenn nem állásáról való nyilatkozattétel megkövetelése, vagy a Rendezvényre történő belépés előtti fizikai vizsgálat (pl. testhőmérséklet mérése) kötelezőek lehetnek. Az MSO MG felelőssége e tekintetben kizárt.

   A Rendezvény területére való beléptetést tekintve mindenkor a helyi (Bajor) Pandémiás Rendezvény szabályozások a mérvadóak.

   Az MSO MG a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket a Házirendben vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvények területére étel és ital csak annyiban és olyan mennyiségben vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi.

   A Rendezvény területére az MSO MG által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos, kivéve a kijelölt Látogató parkolókat. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani.

   A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek számára karszalag viselése nem kötelező. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett.

   A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni. 

   Az MSO MG felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.


  2. Magatartás, Fényképek, Videófelvétel, Alkohol- és drogfogyasztás

   Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. Epidémiás vagy pandémiás helyzet esetén a Látogatók védelme érdekében a Rendezvényen történő részvétel a hatályos jogszabályok, az illetékes hatóságok rendelete vagy intézkedése, illetve az MSO MG Higiéniai Terve által meghatározott további feltételekhez és eljárásokhoz köthető. A hatályos jogszabályok, az illetékes hatóság, valamint az MSO MG rendelkezései – így többek között maszkviselés előírása a Rendezvényen; a többi Látogatótól való meghatározott védőtávolság betartása kötelezőek. A Látogató köteles a lehető legrövidebb időn belül elhagyni a Rendezvény területét, amennyiben a pandémia/epidémia alapjául szolgáló betegség tüneteit észleli. Az MSO MG a Rendezvényről való távozásra szólíthatja fel azon Látogatót, aki a pandémia/epidémia alapjául szolgáló betegség tüneteit mutatja. 

   Az MSO MG felelőssége e tekintetben kizár.

   A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, vagy saját életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. Az MSO MG felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Rendezvény tömegrendezvénynek minősül, amelyek maximális kapacitással (teltház) is működhetnek, így - amellett, hogy az MSO MG mindenben eleget tesz a műszaki, biztonsági, hatósági előírásoknak – a Rendezvényt mindenki csak saját pszichikai, egészségügyi állapotának figyelembevételével, saját felelősségére látogathatja. Az MSO MG kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Látogatók az előzőekben írtakat nem tartják be vagy veszik figyelembe, illetve a magatartási szabályokat egymással szemben megszegik, egymásnak kárt okoznak vagy egymással szemben bűncselekményt követnek el. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvény területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. Az MSO MG felhívja a figyelmet arra, hogy a Rendezvény jellemzően szabadtéren, állandó szilárd burkolattal nem rendelkező területen zajlik, ott talajegyenetlenségek, szinteltérések előfordulhatnak, ezért az ebből adódó, valamint a helyszín természeti adottságaiból eredő balesetekért az MSO MG a felelősségét kizárja.

   A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet az MSO MG, valamint az MSO MG engedélyében részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy arcát, megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az MSO MG, valamint az MSO MG-től engedélyben részesülő személyek – anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk – a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ideértve azt az esetet is, ha az MSO MG a Látogatóról más Látogató(k) által készített felvételt hasznosít vagy használ fel. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy az MSO MG a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az MSO MG-vel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az MSO MG kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

   A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet és a parkolót is ideértve – az MSO MG előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

   A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

   Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen az MSO MG által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.


  3. Elveszett tárgyak

   Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat a Rendezvény Házirendje tartalmazza. 

   Az MSO MG felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.


  4. Biztonság, Elsősegély és orvosi ügyelet

   A Rendezvény területén az MSO MG megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel és a Rendezvényen esetlegesen eljáró hatósággal a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

   A Rendezvény területén elsősegélynyújtást és orvosi ügyelet biztosított a mindenkori jogaszabályi kötelezettségek alapján. Ez azonban nem jelenti minden esetben az állandó orvosi jelenlétet. Szükség esetén értesíteni kell az MSO MG alkalmazottját és/vagy a 112-es hívószámon a mentőket. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a karszalag a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.


  5. Szolgáltatások, Termékek és Házirend

   A Rendezvényen ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét az MSO MG, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki.

   A Rendezvény házirendjei nem képezik a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirend összefoglalja a Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. Az MSO MG a figyelmet, hogy a Házirend előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhat, ezért javasolja annak figyelemmel követését. Az aktuális Házirend megtekinthető az MSO MG honlapján, valamint a Rendezvény helyszínén.

   Akik az MSO MG által indított, de más Szerződéses Partner által üzemeltetett buszjárattal érkeznek a Rendezvényre, azok számára az utazás időtartama alatt a Partner Utazási és Általános Szerződési feltételei az irányadóak és az MSO MG a felelősségét kizárja. A megállóig vagy megállótól megtett út illetve a várakozási idő alatt bekövetkezett eseményekért se a Partner se az MSO MG nem tartozik felelőséggel.


  6. Szavatosság és felelősségi kérdések

   Az MSO MG szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni a Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az MSO MG nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és az MSO MG kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényen belül az egyes események időpontját az MSO MG jogosult egyoldalúan módosítani (így az MSO MG kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy az MSO MG  és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, az MSO MG a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.

   Az MSO MG fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényt, az azon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az MSO MG-vel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

   Az MSO MG jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az MSO MG-vel szemben.

   A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. Az MSO MG kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt, valamint a Látogatók egymásnak okozott kárát is ideértve. Az előbbiektől függetlenül a Rendezvény látogatása magában hordozza a Covid-19-nek való kitettség kockázatát és a Látogatók szabad akaratukból elfogadják ennek kockázatát a Rendezvényre való belépéssel; bármely Látogató vagy a Rendezvényen jelen lévő egyéb személy hordozhatja a Covid-19-et és nem garantálható, hogy e személyek nem vagy nem lesznek Covid-19 fertőzöttek. A Jegy ára a jelen ÁSZF-ben meghatározott kizárásokra tekintettel került meghatározásra. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az MSO MG felelőssége kizárt.

   A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, a hozzá tartozó kiskorú személy által vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind az MSO MG, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

   Az MSO MG kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott az MSO MG bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. Az MSO MG a vadállatok és a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

   A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében az MSO MG felelősség nem terheli, ezek nem esnek az MSO MG felelősségi körébe, mivel az MSO MG kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

   Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően köteles a Rendezvény területét a lehető leghamarabb elhagyni. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

   A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről az MSO MG-nek nem áll módjában gondoskodni.


 6. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


  1. Szankciók

   Az MSO MG a jogviszonyt a Rendezvény vonatkozásában, amely tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét az MSO MG érvénytelenítheti, illetve karszalagját az MSO MG eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és az MSO MG felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

   Az MSO MG az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (a Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre) vagy teljeskörű (az MSO MG által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően az MSO MG jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően az MSO MG által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Rendezvényt az MSO MG felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.

   Az MSO MG a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.


  2. Védjegyek és szerzői jogok

   Az MSO MG weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényen megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok az MSO MG, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az MSO MG,Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

   A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok az MSO MG-t, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

   A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során az MSO MG-vel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken az MSO MG korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az MSO MG minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

   Az MSO MG korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.


  3. Vis Maior

   Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartóirendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az MSO MG hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy az MSO MG – a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen Vis Maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind a Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

   Amennyiben a jelen ÁSZF-ben meghatározott Vis Maior eset miatt a hatályos jogszabályok, valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság határozata vagy intézkedése, illetve az MSO MG bejelentése alapján a Rendezvényt nem lehet megtartani vagy lemondásra kerül, vagy a Rendezvény egy vagy több napján semmilyen program és Szolgáltatás sem elérhető (a továbbiakban együtt: Elmaradt Rendezvény), úgy az MSO MG a jelen ÁSZF szerinti jegyvásárlási tranzakció eredményeként kiállított Jegy, valamint a Rendezvényen igénybe vehető meghiúsult saját Szolgáltatás díját, vételárát vagy ezek időarányos részét visszatéríti. A vételár vagy díj ebben a tekintetben az adott Jegyért/Szolgáltatásért a Jegyvásárló által fizetett eredeti ár vagy díj kezelési költség nélkül.

   A jogosult döntése alapján Jegyátvitelre vagy Pénzbeli Visszatérítésre jogosult (a továbbiakban együttesen: Visszatérítés). A Jegyátvitel az Elmaradt Rendezvényre szóló Jegynek/Szolgáltatásnak a legközelebbi azonos Rendezvényre való automatikus
   érvényességét jelenti. A Pénzbeli Visszatérítés pénzben visszatérítendő összeget jelenti.

   Visszatérítés esetén az Elmaradt Rendezvényre szóló Jegyről/Szolgáltatásról a Visszatérítési Szabályzat közzétételét követő 30 (harminc) napos elévülési időn belül lehetséges rendelkezni a Visszatérítési Szabályzatban foglaltak szerint. Az alapértelmezett választás a Jegyátvitel. Az előbb említett időn belüli választás elmaradása esetén az alapértelmezett választás marad hatályban. A Pénzbeli Visszatérítés a Visszatérítési Szabályzat közzététele utáni 30 (harminc) napot követő 60 (hatvan) napon belül kerül teljesítésre.

   A Visszatérítésre kizárólag a Jegyvásárló jogosult. Ha a Jegyvásárló és a Látogató személye egymástól eltér, akkor elszámolásukra az egymás közötti megállapodásuk irányadó.

   Egyéb kár vagy költség nem érvényesíthető.

   A visszatérítés rendjére vonatkozó visszatérítési szabályzatot (Visszatérítési Szabályzat) az MSO MG a Rendezvény tervezett zárónapját követő 30 (harminc) napon belül teszi közzé.


 7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  Az MSO MG jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

  Az MSO MG Németországban bejegyzett gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a német jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

  A Rendezvénnyel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvény helyszínén a Bejáratnál az MSO MG munkatársai várják. Egyéb elérhetőségek a www.bmn.mso-mg.de weboldalon és annak aloldalain kerülnek megadásra.

  Ez az ÁSZF magyar nyelven készült, melynek német nyelvű fordítása (AGB) is hozzáférhető. A magyar és a német nyelvű változat közötti bármely eltérés esetén a magyar változat az irányadó.
Sütiket használunk

Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.